logo erp
име
фамилия
телефон
имейл
парола
потвърди паролата

Общи условия за закупуване и използване на специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма) за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието ERP Construct"

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "Денова" ЕООД, ЕИК 201671723, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Николай Хайтов №12, Бизнес център Изток, ет.1, в качеството на собственик и администратор на специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма) за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието ERP Construct" и лицето, ползващо и закупило продукта - наричано КЛИЕНТ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Определения

За целите на настоящите Общи условия се използват следните определения:

1.1 Наименованието ERP Construct" се отнася до достъпен за използване специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма) за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието собственост на еднолично дружество с ограничена отговорност "Денова" ЕООД, с ЕИК 201671723, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Николай Хайтов №12, Бизнес център Изток, ет.1, офис 13.

1.2. Администраторът на "ERP Construct" е "Денова" ЕООД, с ЕИК 201671723, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Николай Хайтов №12, Бизнес център Изток, ет.1, офис 13.

1.3. ERP Construct" е достъпен за използване онлайн специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма) за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието, който е създаден и поддържан от "Денова" ЕООД.

1.4 "ERP Construct" е публично достъпен чрез интернет уебсайт с домейн www.construct.bg, който е създаден, поддържан, надграждан и регистриран от "Денова" ЕООД, на която е делегирано управлението на домейни от първо ниво.

1.5 "Услугата" е предоставяната от Денова ЕООД посредством Уебсайта и клиентски домейн съвкупност от:

 • - право на използване на ERP Construct, което право е срочно и е неизключително
 • - споделен хостинг и/или други облачни услуги, свързани с правото на използване на ERP Construct.

1.6 "Клиент" е всяко лице, което е придобило правото да ползва клиентски домейн и Услугата, съгласявайки се и приемайки настоящите Общи условия и по реда упоменат в тях.

1.7 "Клиентски домейн" е уникален за всеки клиент поддомейн на Уебсайта www.construct.bg, който при определени от администратора на Уебсайта условия, е достъпен само за съответния клиент (или потребители, действащи от името на клиента) и чрез, който клиентът ползва Услугата.

1.8 "Потребител" е всяко лице, което в качеството си на клиент или от името на клиент има право да осъществява достъп до клиентски домейн и да ползва Услугата.

Не е потребител по смисъла на тези Общи условия лице, което единствено осъществява достъп до Уебсайта или ползва по друг начин публичното съдържание на Уебсайта.

"Потребител" по смисъла на тези Общи условия няма значението, което му придава Законът за защита на потребителите.

1.9 "Клиентски профил" е съвкупност от всички данни, въз основа на които клиентът може да бъде идентифициран за целите на установените по повод ползването на Услугата отношения. Клиентските данни включват данните, които клиентът е предоставил и попълнил за себе си в ERP модула на ERP Construct, в секция "Фирмени данни" и при регистрация за ползване на Услугата.

1.10 "Потребителски профил" e съвкупността от данни (потребителско име и парола за достъп), чрез които се извършва идентификация на потребителя и се удостоверява правото му да ползва Услугата, както и данни (като роля в ERP Construct и персонални настройки), определящи ограниченията и правата при ползване на Услугата на конкретния потребител.

1.11 "Публично съдържание на Уебсайта" е всяка налична на Уебсайта информация, включително текст или графични изображения, както и други данни, софтуер, аудио и видео материали, достъпът до които не е ограничен от администратора на Уебсайта.

2. Обхват

2.1 Настоящите Общи условия уреждат и регулират:

 • отношенията между Денова ЕООД, в качеството на собственик и администратор на"ERP Construct" и клиентите ползващи Услугата, както и
 • отношенията между Денова ЕООД, от една страна, и лицата, ползващи публичното съдържание на Уебсайта, от друга страна.

2.2 В случай, че са налице изрично, персонално уговорени условия за предоставяне на Услугата между Денова ЕООД и клиент, които са различни от отделни разпоредби на тези Общи условия - сила имат изрично и индивидуално уговорените условия.

2.3 Когато разпоредби на Общите условия препращат към други документи или нормативни уредби, потребителите са длъжни да се запознаят и съобразяват с тях.

2.5 Конфигурациите на Услугата и съответните им ценови планове представляват неразделна част от настоящите Общи условия.

3. Приложение на ERP Construct и Уебсайта

3.1 Предоставяната Услуга е част от предмета на търговската дейност на Денова ЕООД, а именно създаване, развитие, поддръжка и предоставяне за използване срещу възнаграждение на специализиран софтуер за управление на бизнес процеси и планиране на ресурси (в рамките на понятието Софтуер като услуга / SaaS).

3.2 Предоставяната от Денова ЕООД Услуга и свързаното с нея публично съдържание на Уебсайта са предназначени за лица, които действат в рамките на търговска или професионална дейност. Физическо лице, което не е лице, което действа в рамките на професионална или търговска дейност, не следва да пристъпва към регистрация в Уебсайта. Ако такова лице въпреки това желае да ползва специализирания софтуер и съответната онлайн достъпна инфраструктура, следва да се свърже с Денова ЕООД на предоставения електронен адрес clients@construct.bg. Отправянето на такова запитване няма да се счита за приемане на Общите условия.

3.3 Приложението и предназначението на Уебсайта е да служи като платформа за представяне, установяване на отношения с клиенти, във връзка с предоставяне за ползване на Услугата от Денова ЕООД.

Публичното съдържанието на Уебсайта, включително Demo версията на ERP Construct и електронната форма за регистрация на Уебсайта имат спомагателен и представителен (рекламен) характер, а именно: за представяне, обяснение, разясняване на естеството, характеристиките и функционалностите на предлаганата Услуга и установяване на отношения с Денова ЕООД по повод закупуване и използване на Услугата.

4. Приемане и съгласяване с Общите условия

4.1 Общите условия са публично достъпни за всеки клиент, потребител или друго лице, което ползва публичното съдържание на Уебсайта.

4.2 Изричното приемане от клиента на Общите условия и съгласие с тях е задължително условие за ползване на Услугата. Приемането се осъществява, чрез налична на Уебсайта електронна форма, в рамките на направена успешна регистрация за ползване на Услугата.

4.3 Приемането на Общите условие е винаги в цялост. С приемането на Общите условия клиентът се задължава да ги спазва безусловно, като неспазването им ще съставляваоснование за прекратяване на договора за предоставяне на Услугата.

4.4 Лице, което желае да стане клиент, но счита за неясна някоя от разпоредбите на тези Общи условия или на други достъпни на Уебсайта документи, без значение дали имат правно обвързващ характер, може да отправи запитване до администратора на Уебсайта на предоставения електронен адрес.

4.5 Доколкото тези Общи условия уреждат достъпа и ползването и на публичното съдържание на Уебсайта се счита, че всяко лице, което е осъществило достъп, търсило е информация в Уебсайта, чрез съответната функционалност е ползвало Demo версия на ERP Construct или се е запознавало, или е ползвало публичното съдържание по всякакъв друг начин, е приело съответните разпоредби на Общите условия и когато не го е направило изрично.

4.6 Лице, което не приема Общите условия или Политиката за поверителност, не следва да осъществява достъп до Уебсайта и да ползва неговото съдържание.

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА

5. Права и задължения на администратора и ползвателите на публичното съдържание на Уебсайта.

5.1 Всяко лице е длъжно да ползва публичното съдържание на Уебсайта добросъвестно и съобразно предназначението му, като спазва изискванията на действащото законодателство и настоящите Общи условия.

5.2 Съдържанието и функционалностите на Уебсайта, включително визуализацията и използваните технологии, както и Demo версията на ERP Construct се определят изцяло по преценка на администратора на Уебсайта, който има право да ги изменя и допълва по всяко време.

5.3 Администраторът на Уебсайта може по своя преценка, без да мотивира решението си, без предварително уведомление, да предприеме действия за прекратяване или ограничаване на достъпа на всяко лице до Уебсайта, публичното му съдържание, Demo версията на ERP Construct или електронната форма за регистрация на Уебсайта. Администраторът на Уебсайта може да упражни това право по всяко време, за неограничен период от време или под условие.

5.4 Администраторът на Уебсайта няма задължение да съхранява и възстановява по искане на клиенти, потребители или трети лица публично съдържание на Уебсайта, което по своя преценка е изменил, актуализирал или заличил, включително обучителни материали като ръководства за работа и Demo версията на ERP Construct, отговори на типови въпроси на клиенти и потребители и др.

6. Линкове и електронни препратки

6.1 Уебсайтът може да съдържа електронни препратки (линкове) към други интернет сайтове или ресурси, върху които Денова ЕООД не упражнява права и контрол. Денова ЕООД не отговаря за законосъобразността, актуалността или качеството на съдържанието на такива интернет сайтове или ресурси, доколото притежава права и не извършва преглед на съдържанието или функционалностите на такива интернет сайтове.

6.2 Когато интернет сайтове, към които Уебсайта съдържа линкове, представят или предоставят информация за дейността на трети лица, включително за предлагани от трети лица стоки или услуги, Денова ЕООД не носи отговорност за законосъобразността на дейността на третите лица или за качеството на предлаганите от тях стоки и услуги. Администраторът на Уебсайта не носи отговорност за възникването, изпълнението и прекратяването на отношения с третите лица, включително за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на такива отношения.

6.3 Никоя част или текст от тези Общи условия и публичното съдържание на Уебсайта не може да се тълкува като поемане на отговорност от Денова ЕООД за изпълнение на задължения на трети лица или като поемане на отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от действия или бездействия на трети лица.

7. Отговорност при ползване на публичното съдържание

7.1 Доколкото това е допустимо съобразно императивните законови норми на приложимото право, Денова ЕООД не поема каквато и да е гаранция и не носи отговорност, за което и да е качество или особеност на публичното съдържанието на Уебсайта, включително на Demo версията на ERP Construct. Администраторът на Уебсайта не поема отговорност за актуалността и пълното съответствие на публичното съдържание на Уебсайта с предоставяната Услуга и всяка версия или конфигурация на ERP Construct, която използват отделните клиенти като част от предоставяната Услуга. Никоя част от публичното съдържание на Уебсайта не може да се тълкува като гаранция и/или друго поето от Денова ЕООД задължение относно Услугата, освен при изрично писмено поемане на такова задължение от Денова ЕООД при установяване на отношения или сключване на договор с клиента.

Това не се отнася до Общите условия и други документи с правно обвързващ характер, които се намират на Уебсайта.

7.2. Администраторът на Уебсайта не носи отговорност за понесени щети, пропуснати ползи и други вреди настъпили за клиенти, потребители или трети лица при или в резултат на използването на публичното съдържание на Уебсайта или в резултат на невъзможността да се осъществи достъп до публичното съдържание на Уебсайта.

7.3 Нерегламентираното използване и злоупотребата при използването на публичното съдържание на Уебсайта може да представлява закононарушение, което може да ангажира гражданската, административнонаказателната или наказателната отговорност на нарушителя, в съответствие с действащото българско законодателство.

Денова ЕООД има право на обезщетение и репатриране на всички вреди, пропуснати ползи, разноски и удовлетворени претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на публичното съдържание на Уебсайта.

7.4 Услугата, в нейната цялост (софтуер като услуга SaaS, описана в началото на тези Общи условия се предлага на принципа "такава, каквато е" и Денова ЕООД не носи отговорност за неизпълнени очаквания на Клиента.

III. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

8. Регистрация

8.1 Регистрацията в Уебсайта е необходимо условие за ползване на Услугата.

8.2 Регистрацията е процедура, при която посредством налична на Уебсайта електронна форма до Денова ЕООД се отправя електронно изявление за желание за сключване на договор за ползване на Услугата.

8.2.1 Лицето желаещо да закупи и ползва Услугата предоставя необходимата информация за идентификацията му като клиент и осъществяване на последващата комуникация с него по повод на установяването на отношения.

8.2.2 Лицето желаещо да закупи и ползва Услугата потвърждава изрично, че се е запознало с настоящите Общи условия(приемане на Общите условия) и се съгласява с прилагането им при предоставяне на Услугата.

8.2.3 Лицето желаещо да закупи и ползва Услугата потвърждава изрично, че се е запознало с Политиката за поверителност, включително със Споразумението за обработване на данни с Денова ЕООД, в качеството му на обработващ лични данни и се съгласява с прилагането им по отношение на предоставяната Услуга.

8.2.4. Лицето желаещо да закупи и ползва Услугата избира потребителски план на ERP Construct, който ще използва и се съгласява с цената, която ще заплаща за ползване на Услугата, след изтичане на пробния срок (ако е избрал такава възможност).

8.2.5. Избира дали да ползва Услугата в пробен срок (потребителски план Демо).

8.2.6. Посочва (предлага) наименование на клиентския домейн, който ще ползва, съобразно ограниченията и условията инкорпорирани в електронната форма.

8.3. С приемането на Общите условия, съответното лице се съгласява да получава непоискани търговски съобщения, изпратени от Денова ЕООД, с които се представят собствени на Денова ЕООД или на трети лица стоки или услуги, независимо дали ще се сключи договор и лицето ще ползва Услугата;

8.4. Регистрацията се извършва чрез електронна форма, която представлява публично достъпна на Уебсайта съвкупност от функционални елементи, предоставяща възможност да се изпращат електронни изявления или друга информация до администратора на Уебсайта. В частност това са електронни полета, в които се попълват данни, отбелязват сепотвърждения, съгласие или избор и/или електронни бутони, с които съответното изявление се изпраща на Администратора

8.5. Отделни елементи (функционалности) на електронната форма за регистрация могат да са представени на различни страници на Уебсайта съобразно дизайна, който е преценен като подходящ от администратора на Уебсайта. Въпреки това, цялата информация, предоставяна от клиента, потребителя по повод на регистрацията, включително дадените съгласия и потвърждения, се разглежда като единно изявление на лицето, което го е отправило.

8.6. Лицето, попълващо електронната форма е длъжно да предостави пълна и вярна информация за себе си и за лицето, което представлява (ако има такова).

8.7. Администраторът на Уебсайта приема, че данните на потребителя, предоставени при регистрация, са Поверителна информация на Клиента.

8.8. С попълване и предоставяне на данните и координатите за връзка и отправяне на изявлението, лицето, което е попълнило електронната форма за регистрация, декларира, че има представителната власт и дава изричното си съгласие администраторът на Уебсайта да използва всички достъпни предоставени данни и технически средства за комуникация с представляваното лице (ако има такова), както и че представляваното лице е съгласно да бъдат предоставени данните за връзка с него.

9. Завършване и потвърждение на регистрацията

9.1. Потвърждението на регистрацията представлява електронно съобщение /изявление/ на Денова ЕООД, с което се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договор за ползване на Услугата и съгласие на Денова ЕООД за сключване на такъв договор.

Администраторът на Уебсайта в най-кратки срокове след получаване на изявлението за сключване на договор за ползване на Услугата потвърждава регистрацията. Въпреки това, Денова ЕООД не е обвързан със срок, в който да създаде клиентски домейн и да потвърди регистрацията, нито дължи създаване на клиентски домейн и потвърждаване на регистрацията, включително мотивиране на отказа си.

9.2. След като клиентскиат домейн е създаден при потвърждаване на регистрацията, Денова ЕООД изпраща електронно съобщение на посочения при регистрацията e-mail адрес, със следното съдържание:

 • наименование на клиентския домейн
 • потребителско име и парола, с които клиентът може да осъществи (първоначален) достъп до ERP Construct, посредством клиентския домейн
 • конфигурацията на ERP Construct, която ще използва клиентът
 • друга информация или условия за ползване на Услугата, по преценка на Денова ЕООД

9.3. Денова ЕООД може да откаже да създаде клиентски домейн и когато установи, че наименованието на клиентския домейн, което е посочено (предложено) от лицето, направило регистрацията, е обидно, накърняващо честта или достойнството на трето лицe или по друг начин противоречи на морала и добрите нрави.

9.4. Администраторът на Уебсайта не носи отговорност и няма задължение да извърши проверка дали предложеното наименование на клиентски домейн и/или ползването на клиентския домейн с такова име нарушва авторски или сродни на тях права, патенти, запазени марки или други други права на интелектуалната собственост.

9.5 При съдебни искове или други претенции на трети лица срещу Денова ЕООД, свързани с такова нарушение, независимо дали са основателни или не, клиентът се задължава да освободи от отговорност и да обезщети Денова ЕООД за всички платени обезщетения и други щети и разходи, включително съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, свързани с воденето на съдебни дела и извънсъдебни производства.

10. Сключване и влизане в сила на договора за предоставяне на Услугата

10.1. С потвърждаването на регистрацията, между клиента и Денова ЕООД възникват договорни отношения за предоставяне на Услугата. Договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен в момента, в който лицето, направило регистрацията е получило съобщението (електронното изявение на Денова ЕООД) за потвърждаване на регистрацията. За определяне на времето на получаване на електронното изявление се прилагат правилата на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

10.2. Страни по сключения договор за предоставяне на Услугата са Денова ЕООД, с данните посочени в т. 1.1. и клиентът (лицето от името и за сметка, на което е направено изявлението по т. 9.2. за сключване на договор) с данни, посочени във формата за регистрация и впоследствие допълнени с данните, попълнени в ERP Construct като част от клиентския профил.

10.3. Договорът за предоставяне на Услугата е безсрочен, като Услугата се ползва в рамките на абонаментни периоди, докато е в сила договорът.

10.4. Договорът за предоставяне на Услугата влиза в сила на датата, на която клиентът за пръв път, посредством изпратените му със съобщението по т. 9.2. наименование на клиентски домейн, потребителско име и парола, осъществи достъп до клиентския си домейн.

10.5. За сключването на договора за Услугата или за влизането му в сила е без значение дали клиентът е избрал възможността да ползва Услугата за пробен срок.

11. Пробен срок

11.1. Пробният срок е тридесет дни и започва да тече от датата, на която е отправено електронното изявление за сключване на договор за ползване на Услугата, т.е моментът, в който е направена регистрацията, ако клиентът е избрал възможността да ползва Услугата в пробен срок.

11.2. Клиентът не дължи възнаграждение за ползване на Услугата в рамките на пробния срок.

11.3. В ERP Construct се поддържа функционалност, която позволява на клиент, ползващ Услугата в пробен срок, непрекъснато да разполага с информация за оставащите до края на пробния срок дни, както и възвожност да заяви, че желае да ползва Услугата срещу заплащане на съответната цена и след изтичане на пробния срок.

12. Съдържание на Услугата

12.1. Услугата, предоставяна от Денова ЕООД на клиента, включва следното:

 • непрехвърляемо, неизключително и срочно право на използване на ERP Construct (избраната от клиента конфигурация) - достъпен и използван онлайн специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма) за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието, който е инсталиран на сървър/и, собственост на Денова ЕООД
 • споделен хостинг, при който клиентът, наред с други клиенти, доколкото е необходимо за използването на ERP Construct, ползва изчислителни ресурси и дисково пространство на сървър/и, както и други софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от Денова ЕООД
 • поддръжане на клиентски домейн, чрез който клиентът осъществява достъп и ползва услугите по предходните точки.

12.2. Услугата се предоставя на принципа "във вида, в който е". Денова ЕООД не поема каквато и да e отговорност и не гарантира, че Услугата ще съответства изцяло на естеството, характера, икономическата логика, бизнес практиката, отделни елементи, отношения, процеси или операции в дейността на клиента.

Денова ЕООД не поема задължението да изменя, допълва или актуализира Услугата по искане на клиента.

12.3. С електронно изявление за сключване на договор за ползване на Услугата и приемане на Общите условия, клиентът декларира и се съгласява, че се е запознал с естеството, обхвата и функционалните възможности на Услугата и по-специално на ERP Construct.

12.4. Денова ЕООД поддържа клиентския домейн само в рамките на отношенията по повод на предоставяната Услуга. Със сключване на договора за ползване на Услугата клиентът не придобива собственост върху клиентския домейн или каквото и да е друго право да го използва след прекратяване на договора.

12.5 Клиентът се съгласява, че при прекратяване на договора за Услугата Денова ЕООД има право да заличи клиентския му домейн, както и впоследствие да създаде нов клиентски домейн със същото наименование, който да предостави за ползване на друг клиент.

13. Допълнителни услуги

13.1. Конфигурациите на ERP Construct, измежду които клиентът може да избира да ползва, не включват по подразбиране:

 • функционалности/модули, които са посочени с отделна цена на страницата на Уебсайта, с която се определят конфигурациите и съответните им ценови планове.
 • специфична промяна на ограничителните параметри за съответната конфигурация. Клиент, който желае да ползва такава допълнителна услуга, може да го заяви при отправяне изявлението за сключване на договора или впоследствие, посредством специална функционалност на ERP Construct, или по реда на правилата за комуникация по тези Общи условия.

Ползваните от клиента такива допълнителни услуги стават интегрална част от Услугата и се заплащат за съответния абонаментен период по реда на Общите условия.

13.2. Услугата не включва други допълнителни услуги, които въпреки че са свързани с предоставяната Услуга, се уговарят отделно между клиента и Денова ЕООД, като:

 • настройки на ERP Construct
 • първоначално въвеждане (импорт) на данни
 • други специфични модули и функционалности, които могат да бъдат разработени от Денова ЕООД по искане на клиент.

Тези Общи условия и договорът за предоставяне на Услугата не се прилагат по отношение на такива други услуги, които се плащат отделно и/или не се предоставят на абонаментна основа.

13.3. Допълнителните услуги по тази т. 13 не са изброени изчерпателно.

14. Конфигурации на Услугата и ценови планове

14.1. Лицето, което желае да ползва Услугата, може да избере измежду предварително определени от Денова ЕООД конфигурации на Услугата. Конкретна информация за всяка от конфигурациите и ценовите им планове се намира на https://www.construct.bg/ секция Планове. Публикуваните цени са без включен данък върху добавената стойност.

14.2. Конфигурациите се определят от Денова ЕООД въз основа на:

14.2.1. функционално и тематично обособените в ERP Construct модули

14.2.2. специфични ограничения като:

 • обема на съхраняваните данни (размер на заетото от клиента дисково пространство на сървър на Денова ЕООД)

14.3. Със сключване на договора за Услугата клиентът декларира и се съгласява, че е запознат с конфигурациите на Услугата. Правото на клиента да ползва първоначално Услугата за пробен срок предоставя допълнителна възможност на клиента да вземе информирано решение за конфигурацията на Услугата, която желае да ползва и за съобразяване на специфичните ограничения по т. 14.2.2. с обема и естеството на дейността му.

15. Промяна на ползваната конфигурация

15.1. По всяко време на действието на договора за Услугата, посредством специална функционалност в ERP Construct, клиентът може да заяви, че желае да ползва друга конфигурация на Услугата. Клиентът може да избира само измежду предвидените към съответния момент конфигурации, както са посочени в Уебсайта.

Когато се иска ползване на конфигурация с по-ниски функционални възможности и по-ниски прагове на специфичните ограничения, промените се прилагат при условие, че клиентът е привел състоянието на ползваната конфигурация в съответствие с ограниченията предвидени за исканата конфигурация.

15.2. След получаване на искането на клиента, Денова ЕООД незабавно предприема необходимите действия, за да осигури ползването на новата конфигурация.

15.3. Независимо дали съобразно избраната нова конфигурация на Услугата цената на ползването й се увеличава или намалява, както и от момента, от който на клиента е осигурена възможността да ползва новата конфигурация на Услугата, клиентът дължи цената на новата конфигурация или брой потребители от началото на следващия абонаментен период.

15.4. С приемането на Общите условия, клиентът декларира, че искането за промяна на ползваната конфикурация на Услугата ще бъде отправяно само от потребител, който има право да представлява клиента пред трети лица или е надлежно упълномощен да извърши такова действие. Клиентът осигурява спазването на това свое задължение посредством присвояване на съответната потребителска роля, предоставяща на потребителя правото да се иска промяна на конфигурацията.

16. Абонаментен период. Цени и Плащане

16.1. Абонаментният период е един календарен месец, за който срещу заплащане клиентът придобива правото на ползване на Услугата, както и ERP Construct.

16.2. Дължимата от клиента цена за абонаментния период се определя съобразно ценовия план на избраната от клиента конфигурация на Услугата, към която се добавя цената на поисканите и предоставени допълнителни услуги.

16.3. Денова ЕООД издава и изпраща на клиента електронна фактура за дължимата сума до пето число на абонаментния период (календарния месец), за който се дължи съответната цена. Фактурата се издава, като се вземат предвид данните в клиентския профил и се изпраща на e-mail адреса, посочен там. В случай, че клиентът не е посочил свой e-mail адрес в ERP Construct, фактурата се изпраща на e-mail адреса, посочен при регистрацията на клиента на Уебсайта.

16.4. Денова ЕООД не носи отговорност, ако клиентът не е посочил валиден e-mail адрес в ERP Construct или не получи фактурата по друга причина. Неполучаването на фактурата не освобождава клиента от задължението му да плати цената за ползване на Услугата за съответния абонаментен период.

16.5. Клиентът дължи плащане на цената до 15-то число на съответния абонаментен период, като приема и се съгласява, че електронната фактура е достатъчен и валиден документ, въз основа на който да извърши плащането. Същият дължи плащане до 15-то число на съответния абонаментен период и в хипотезата на чл.16.4.

16.6. Цената за ползване на Услугата е дължимо, както следва:

 • от момента на влизане в сила на договора за Услугата (на осъществения достъп до клиентския домейн), когато клиентът не е пожелал да ползва Услугата в пробен срок или
 • от момента, в който посредством функциoналност в ERP Construct клиентът заяви, че е съгласен занапред да плаща съответната цена на Услугата, когато ползва Услугата в пробен срок.

16.7. Когато моментът по предходната точка не съвпада с първо число на календарния месец (периодът, за който се дължи плащане не е пълен календарен месец), цената за ползване на Услугата за този календарен месец се определя съответно, като за всеки ден цената е 1/30 част от цената за ползване на услугата за целия календарен месец.

16.8. Плащанията се извършват само по електронен път. Плащанията се извършват с банков превод по банковата сметка с титуляр Денова ЕООД, посочена в Уебсайта.

С уведомление, изпратено до клиента по реда на т. 25.1.b, Денова ЕООД може да посочи друга банкова сметка, по която да се извършват плащанията, за което не е необходимо тези Общи условия да бъдат изменяни.

Между Денова ЕООД и клиента могат да бъдат уговорени и други начини за плащане, чрез използване на други на електронни платежни инструменти или доставчици на платежни услуги.

Денова ЕООД уведомява клиентите за възможните начини за плащане посредством съобщение на Уебсайта.

16.9. Всички разходи за направеното плащане /банкови такси и др./ са за сметка на клиента.

16.10. Денова ЕООД не извършва потвърждение за полученото плащане, освен ако такова бъде изрично поискано от клиента за конкретно плащане.

17. Спиране на достъп до клиентски домейн поради неплащане

17.1. Денова ЕООД има право незабавно да спре достъпа на клиента до клиентския му домейн, когато:

 • изтече пробният срок и клиентът не е заявил, че желае да ползва Услугата срещу заплащане;
 • клиентът не е спазил срокa за плащане по т. 16.5.

17.2. В случаите на спрян достъп до клиентски домейн поради неплащане на съответната цена за ползване на Услугата, Денова ЕООД поддържа клиентския домейн и съхранява данните, въведени и обработвани в ERP Construct от клиента:

 • тридесет дни след спиране на достъпа по т. 17.1.a.
 • деветдесет дни след спирането на достъпа по т.17.1.b.

17.3. Ако до изтичане на съответния срок по предходната точка клиентът не заяви, че желае да ползва Услугата занапред, договорът за предоставяне на Услугата се прекратява от датата, на която срокът изтича.

В рамките на посочените в предходната точка срокове, при условие, че клиентът е изпълнил всички свои задължения за плащане по договора, Денова ЕООД предоставя на клиента достъп до клиентския му домейн, за да може клиентът да свали данните, които е въвел чрез ERP Construct и които се намират на сървър/и на Денова ЕООД. Такъв достъп се осигурява по изрично писмено искане от клиента и само за един работен ден, който се уговаря между страните. Клиентът може да свали данните, при условията на т. 22.10.

17.4. Ако до изтичане на съответния срок по т. 17.2. клиентът заяви, че желае да ползва Услугата занапред, Денова ЕООД възстановява достъпа до клиентския домейн при заплащане на съответната цена, определена по реда на т. 17.5 и т. 17.7, като се счита, че клиентът е ползвал Услугата и в периода, в който достъпът до клиентския му домейн е бил спрян.

18. Авторски права при ползване на публичното съдържание

18.1 Публичното съдържание на Уебсайта /с изключение на публикувани материали, които са изрично означени като собственост или създадени от трети лица или електронни препратки (линкове) към информационни ресурси собственост или създадени от трети лица/ е създадено от Денова ЕООД или по негова поръчка и Денова ЕООД притежава авторското право върху такова съдържание на Уебсайта, доколкото е годен обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

18.2 Всяко лице има възможност да използва публичното съдържание на Уебсайта само доколкото това е необходимо за запознаване с Услугата и установяване на отношения с Денова ЕООД. Без изрично писмено съгласие на администратора на Уебсайта публичното съдържание на Уебсайта, включително Demo версията на ERP Construct и електронната форма за регистрация на Уебсайта, не могат да бъдат използвани за други търговски цели или по какъвто и да е друг начин, пряко или косвено, за придобиване на имуществена изгода извън ползване на Услугата.

Без изрично писмено съгласие на Денова ЕООД, публичното съдържание на Уебсайта не може да се копира, изменя, допълва, да се използва за създаване на производни продукти (на публичното съдържание или ERP Construct),

Никое лице няма право от свое име или от името на трети лица да разпространява, представя, продава или разрешава ползването на съдържанието на Уебсайта, изцяло или отделни елементи от него.

19. Интелектуална собственост

19.1. Софтуерният продукт (компютърна програма) ERP Construct е създаден от Денова ЕООД. Авторското право върху ERP Construct, чието ползване се предоставя като част от Услугата, принадлежи изцяло на Денова ЕООД. Денова ЕООД запазва правото си да използва ERP Construct, както и да отстъпва неизключителни права за използването на ERP Construct на трети лица.

19.2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на ERP Construct и клиентския домейн, посредством който се използва, включително, но не само, програмни кодове, дизайн, графични изображения, текстови описания и бази данни принадлежат на Денова ЕООД и не могат да бъдат използвани от трети лица, включително от клиента, за цели, които са различни от описаните в тези Общи условия.

19.3. С влизане в сила на договора за предоставяне на Услугата клиентът придобива неизключително и срочно (в рамките на съответните абонаментни периоди, за които е платил цената на Услугата) право да използва ERP Construct за целите на планирането на ресурси и управлението на бизнес процеси в собствената си търговска дейност, съобразно функционалностите на ERP Construct.

19.4. ERP Construct е инсталирана на сървър/и, които са собственост на Денова ЕООД и правото на използване на компютърната програма се предоставя единствено чрез осигуряване на достъп за работа на клиента до нея посредством клиентски домейн.

19.5. Клиентът не може да инсталира или съхранява ERP Construct, или отделни елементи на програмата на собствени или на трети лица хардуерни устройства, както и да предава на разстояние, да превежда, преработва и внася други изменения в ERP Construct. Когато такива действия са необходими за целите, за които клиентът е придобил срочното право да използва ERP Construct, включително ако е установил грешки в програмата, клиентът следва да се обърне към Денова ЕООД за съгласуване на последващи действия, включително ако е необходимо, за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на Услугата.

19.6. Без изрично писмено съгласие на Денова ЕООД, клиентът не може да използва клиентския си домейн и ERP Construct за други търговски цели, освен определените с тези Общи условия, както и по какъвто и да е друг начин, пряко или косвено, за придобиване на имуществена изгода извън ползване на Услугата. По-специално, без изрично писмено съгласие на Денова ЕООД, клиентът не може да копира, изменя, допълва, както и да използва ERP Construct за създаване на производни продукти.

19.7. Без изрично писмено съгласие на Денова ЕООД, клиентът не може от свое име или от името на трети лица да разпространява, представя, продава или едностанно да разрешава ползването на ERP Construct на трети лица, както и да оказва по друг начин съдействие на трети лица за нарушаване или заобикаляне на забраните посочени в тези Общи условия.

19.8. Никоя част от съдържанието на тези Общи условия не може да се тълкува като предоставяне на изричното съгласие на Денова ЕООД по т. 19.6 или т. 19.7.

19.9. При нарушение на право на интелектуална собственост на Денова ЕООД от клиента или от трето лице, посредством достъп, осъществен през клиентски домейн, Денова ЕООД има право незабавано и без каквото и да е предупреждение да спре достъпа на клиент до клиентския му домейн и ERP Construct и/или да развали договора за предоставяне на Услугата. В такива случаи Денова ЕООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на клиента или на трети лица, причинение по какъвто и да е начин от спирането на достъпа и/или развалянето на договора.

19.10. Денова ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушение на авторското право върху ERP Construct, включително като се имат превид пропуснатите ползи и понесените неимуществени вреди.

20. Поверителност

20.1. Клиентът е задължен да се отнася строго поверително към всякакви информации, ноу-хау и други търговски тайни, във връзка с ползване на Услугата и да не дава или предоставя достъп на трети лица до информации, документи, или други материали без изричното съгласие на Денова ЕООД.

20.2. За поверителни ще се считат всички факти, информация, решения и данни, които не са публични и са станали известни на страната, във връзка с изпълнението на задълженията или упражняване на правата й по Договора, и чието запазване е в интерес на другата страна, за която се отнася информацията.

За поверителна може да се счита информация от финансово, търговско или техническо естество, информация за стратегии, бизнес практики, управление, персонал, потенциални или настоящи контрагенти, собственост, участия в други търговски дружества, други имуществени или неимуществени права, граждански и търговски взаимоотношения с трети лица, взаимоотношения с надзорни и други административни органи, участие в съдебни и досъдебни производства, членствени правоотношения в сдружения с нестопанска цел, браншови организации и др., която е станала известна на страната в изпълнение на договора за предоставяне на Услугата и не е предоставена от другата страна с изричното указание, че може свободно да бъде предоставяна на трети лица.

По-специално, за поверителна информация на Денова ЕООД ще се считат и фактите, информацията, технологичните решения и данните за ERP Construct, които не са видни при обичайното използване на компютърната програма.

По-специално, за поверителна информация на клиента ще се считат и всички данни, които клиентът въвежда и обработва чрез ERP Construct, доколкото не са публично известни.

20.3. Формата и причината, под която съответната информация е станала известна на страната или носителя, на който се съдържа, не се отразява на поверителния характер на информацията.

20.4. На поверителния характер на информацията не се отразява дали е предоставена преди (напр. в хода на преговори) или по време на действието на договора за предоставяне на Услугата.

20.5. Всяка от страните се задължава:

 • да опазва поверителната информация на насрещната страна като полага същата грижа, с която се отнася към собствената си поверителна информация;
 • да използва поверителната информация, която и е известна само за целите на установяване на отношения с другата страна или на установените отношения за предоставяне на Услугата;
 • да предоставя поверителна информация на трети лица само след предварителното и изрично съгласие на страната, за която се отнася поверителната информация;

20.6. Ограниченията, поставени в тази т. 20 не се прилагат за:

 • информация, която подлежи на разкриване на основание на нормативен акт или друг задължителен акт на компетентен държавен /съд, прокуратура и др./ или надлежно оторизиран орган;
 • информация, чието разкриване пред съд или арбитраж със съответната компетентност е необходимо за защита на правата и законните интереси на страната, при спор между страните за неизпълнение на договора за предоставяне на Услугата от другата страна, за която се отнася информацията.

20.7. Страната, разкриваща информация при условията на точка 20.6 не е длъжна:

 • предварително да уведомява или да иска съгласието на насрещната страна за разкриване на информацията;
 • да уведоми насрещната страна за разкриването на информацията, когато за такова уведомление съществува ограничение в действащото законодателство.

20.8. Разпоредбите на т. 20 се прилагат субсидиарно, доколкото не е установено друго в Политиката за поверителност и Споразумението за обработване на данни, за данни, представляващи лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

21. Права и задължения на Денова ЕООД

21.1. Денова ЕООД се задължава да полага грижи, за да осигури на клиента възможност за ползване на Услугата в рамките на абонаментния период. Денова ЕООД не гарантира, че при определени с настоящите Общи условия случаи ще може да осигури достъп на клиента до клиентския му домейн и нормално ползване на ERP Construct.

В рамките на това свое задължение, Денова ЕООД е длъжен да осигурява свързаност с интернет на собствените си сървъри, на които е инсталирана ERP Construct, както и да поддържа клиентски домейн. Денова ЕООД не се задължава да осигури свързаност на оборудването на клиента с Интернет.

21.2. Когато са налице специфични за ползването на Услугата технически или други изисквания към използваните от клиентите софтуерни или хардуерни системи, Денова ЕООД се задължава добросъвестно да публикува информация за тези изисквания по реда на т. 25.9 от Общите условия на Уебсайта или по собствена преценка по друг подходящ начин.

21.3. Денова ЕООД се задължава да отстранява за своя сметка и в разумен срок всички грешки (както са определени в т. 23.2 по-долу) в ERP Construct, независимо дали са били налични към датата на сключване на договора за предоставяне на Услугата или са възникнали впоследствие.

21.4. За спазване изискванията за поверителност по тези Общи условия и Политиката за поверителност, Денова ЕООД се задължава да полага разумни усилия и мерки, за да осигури:

 • цялостност на информацията на клиента, като изискване данните, които въвежда и обработва клиента да не могат да бъдат променени/подменени по неоторизиран начин или от неоторизирани лица, в процеса на тяхното обработване и изискване да не се дава възможност за изменение и за неразрешени манипулации на функциите (на ERP Construct) по обработване на данните;
 • поверителност на информацията, като изискване за неразкриване на информацията на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване;
 • наличност на информацията, като изискване за осигуряване на непрекъсната възможност за обработване на данните от оторизираните лица (потребителите) и за изпълнение на функциите на ERP Construct за обработване или за бързото им възстановяване при необходимост.

21.4.1. Денова ЕООД предриема необходимите технически мерки, за да осигури максимална защита данните, които се въвеждат, обработват и съхраняват от клиента при ползване на Услугата да бъдат съхранявани по начин, който не позволява достъп до тях да се осъществи без оторизиран достъп до клиентския домейн.

21.4.2. Денова ЕООД се задължава поне веднъж в рамките на един работен ден, да прави резервни (back-up) копия на данните на клиента, които да бъдат съхранявани на сървър, който е различен от сървъра/ите, на които обичайно се съхраняват и обработват данните от клиента. Денова ЕООД съхранява резервните копия до седем дни след датата, на която са направени, освен ако по собствена преценка реши да ги съхранява за по-дълъг срок.

По съгласуван между Денова ЕООД и клиента ред резервните копия могат да бъдат използвани за възстановяване на бази данни на клиента, чиято цялостност или наличност е била нарушена.

21.5. При установяване на случай на неправомерен достъп до данните на клиента, осъществен от трето лице, Денова ЕООД се задължава незабавно да уведоми клиента за случая и за мерките които са предприети за запазване или възстановяване на поверителността на данните на клиента.

Денова ЕООД се задължава да съдейства на клиента за установяване на обстоятелствата, при които е осъществен неправомерния достъп до данните, включително когато е необходимо да съдейства за защита на правата и законните интереси на клиента, засегнати от трети лица.

21.6. При спазване на изискванията на Политиката за поверителност, за подобряване на качеството на предоставяната Услуга, както и за разработване и представяне на нови функционалности на ERP Construct, Денова ЕООД може да използва информацията, която клиентът е въвел, обработва или съхранява при ползване на Услугата.

Денова ЕООД има право да използва и въведените в ERP Construct данни, представлявaщи клиентския профил за съставяне на фактурата по т.17.3.

Денова ЕООД може да осъществява достъп и да използва данните на клиента винаги, когато това е необходимо за установяване на неправомерен достъп и предприемане на съответните мерки за отстраняване на нарушението.

21.7. Денова ЕООД няма задължение, включително при получено изрично искане на клиента, да осъществи достъп или по какъвто и да е друг начин да манипулира данни, които клиентът е въвел, обработва или съхранява при ползване на Услугата.

21.8. Денова ЕООД не се задължава да контролира, нито да поддържа функционалности за автоматичен преглед на операциите, които клиентът изпълнява при ползване на Услугата от гледна точка на тяхното съответствие с тези Общи условия или тяхната законосъобразност.

Въпреки горното, без каквито и да е предварителни условия, Денова ЕООД има право да извърши проверка и ако установи неправомерни действия на клиента при ползване на Услугата, включително нарушаващи права и законни интереси на трети лица, незабавно да спре достъпа на клиента до клиентския му домейн и/или да развали договора за предоставяне на Услугата.

С приемане на тези Общи условия клиентът разбира и се съгласява, че Денова ЕООД има правото да решава кои действия на клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението или да развали договора за предоставяне на Услугата.

21.9. Денова ЕООД може да изпраща търговски съобщения до клиента, с които да представя собствени или на трети лица стоки или услуги. С приемането на Общите условия клиентът се съгласява да получава търговски съобщения от Денова ЕООД.

21.10. Денова ЕООД поддържа e-mail support@construct.bg и ще отговаря в разумен срок на запитвания на клиента относно възникнали проблеми при предоставяне на Услугата, включително при функционирането на ERP Construct.

21.11. По реда, предвиден в тези Общи условия, Денова ЕООД има право едностранно да изменя Общите условия, конфигурациите на Услугата и ценовите им планове.

22. Права и задължения на клиента

22.1. Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и други документи с правно обвързващ характер, към които Общите условия препращат, доколкото съдържат условия за ползване на Услугата, като Политиката за поверителност и Споразумението за обработване на данни.

22.2. Клиентът се задължава да спазва всички индивидуални (отправени до него) или общи (отправени до всички клиенти) указания на Денова ЕООД, които се отнасят до правилната работа с ERP Construct, осигуряване на сигурността на достъпа до клиентски домейн и мерки за защита на данните на клиента;

22.3. Клиентът се задължава да използва Услугата добросъвестно, според предназначението на ERP Construct, както е определено в настоящите Общи условия и за целите на собствената си търговска дейност;

22.4. При използване на Услугата клиентът е длъжен да спазва действащото законодателство, настоящите Общите условия като не нарушава, по какъвто и да е начин имуществени или неимуществени права или законни интереси на Денова ЕООД или на трети лица.

22.5. При използване на Услугата, клиентът е длъжен:

 • да не разпространява информация, представляваща търговска или служебна тайна или друга поверителна информация на Денова ЕООД или трети лица;
 • да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, включително спам, които биха могли да затруднят ползването на Услугата от други клиенти или изобщо да нарушат целостта или нормалната работа на софтуерни или хардуерни системи на Денова ЕООД или на трети лица;
 • да не разпространява, съхранява, получава или предоставя достъп до информация от всякакво естество, чието притежание, ползване или разпространение е забранено от действащото законодателство, включително файлове или отделни фрагменти на файлове в нарушение на чужди авторски права или други права, свързани с интелектуална собственост;

22.6. Клиентът е длъжен да поддържа актуални, пълни и верни данните в ERP Construct, представляващи клиентския му профил.

22.7. Договорът за предоставяне на Услугата не предоставя на клиента правото да инсталира компютърната програма ERP Construct на собствена или на трето лице хардуерна система, да я изпълнява по друг начин, освен посредством клиентски домейн, както и да копира, съхранява, предава на разстояние, превежда, преработва или по какъвто и да е друг начин да внася изменения в ERP Construct, включително когато прецени, че това е необходимо за отстраняване на грешки.

22.8. Клиентът няма право да предприема каквито и да е действия или да оказва съдействие на трети лица за създаване на производни на ERP Construct продукти.

В допълнение на горното клиентът няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на ERP Construct за създаване на собствени производни бази данни.

22.9. Освен ако не е уговорено изрично друго, клиентът е длъжен самостоятелно да извърши необходимите за собствената му търговска дейност и нормалната работа с ERP Construct настройки, като се съобразява с наличните на Уебсайта общи указания или индивидуални указания на Денова ЕООД, за които е уведомен по реда на тези Общи условия.

22.10. Клиентът може да сваля информация, която въвежда и обработва чрез ERP Construct, доколкото в ERP Construct e предвидена функционалност да бъде сваляна от клиента и само информацията, за която е предвидена такава функционалност.

Към датата на приемане на Общите условия, ERP Construct съдържа функционалности за сваляне на информация, чрез експорт в Adobe PDF (.PDF) файлов формат.

Информация, за която ERP Construct не съдържа функционалност за сваляне, независимо от нейния вид, естество и начин на обработване чрез ERP Construct, не може да бъде свалена, съхранявана и обработвана от клиента на негови собствени устройства, освен ако условията за предаване на такава информация бъдат изрично уговорени с Денова ЕООД.

22.11. Съобразно функционалностите на ERP Construct и организацията на собствената си дейност, клиентът е длъжен (след първоначалния достъп до клиентския домейн, посредством средствата за осъществяване на достъпа, предоставени му от Денова ЕООД) самостоятелно:

 • да създава, предоставя и управлява, включително при необходимост да отнема или заличава, средствата за достъп (потребителски имена и пароли) до клиентския му домейн на потребителите, които от името на клиента ще осъществяват достъп до клиентския домейн и ще работят с ERP Construct;

22.12. Клиентът е длъжен да създаде в дейността си необходимата организация, за да бъдат използвани средствата (потребителски имена и пароли) за идентификация и удостоверяване на правото на достъп до клиентския домейн, само от съответните потребители, които имат право да осъществяват достъп и работа с ERP Construct от името на клиента. Клиентът отговаря за всички действия, които са извършени при използване на потребителски имена и пароли за достъп до клиентския му домейн, които е създал и предоставил.

Клиентът е длъжен да уведомява незабавно по реда на тези Общи условия Денова ЕООД за всеки установен случай на нарушение на правилата за достъп до клиентския му домейн, независимо дали нарушението е извършено от надлежно оторизиран от него потребител или от трето лице.

22.13. Клиентът се задължава в сроковете и по реда на настоящите Общи условия или индивидуално договорени с Денова ЕООД условия /в случай, че има такива/ да заплаща цената на избраната от него конфигурация и продукт.

Горепосочените права и задължения на клиента във връзка с ползването на Услугата не са описани изчерпателно. Отделни права или задължения на клиента може да се съдържат и в други текстове на тези Общите условия.

23. Отговорност и изключения на отговорността

23.1. С приемане на настоящите Общи условия, клиентът декларира, че е запознат с функционалните възможности на ERP Construct и ползването на Услугата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Страните се съгласяват, че Денова ЕООД не отговоря за евентуални причинени на клиента вреди, включително пропуснати ползи, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва Услугата, освен ако вредите са причинени от Денова ЕООД умишлено или поради груба небрежност.

Денова ЕООД не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на загуба, изтриване или изменение на информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.

Денова ЕООД не носи отговорност спрямо клиента и трети лица за вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на използването на непълни, неточни или недостоверни данни, както и на електронни съобщения и друга информация, разменяни между клиента и трети лица посредством функционалности на ERP Construct, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.

23.2. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че осъзнава възможността ERP Construct да съдържа грешки като евентуални вреди имуществени или неимуществени, както и пропуснати ползи, причинени от грешки в ERP Construct ще бъдат на негов риск.

За грешка в ERP Construct ще се счита изцяло или частично неработеща функционалност.

23.3. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен, че съществува възможност за възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до прекъсвания на достъпа му до клиентския домейн или използването на ERP Construct, или по друг начин да причинят ограничаване или затрудняване на ползването на Услугата. Клиентът се съгласява, че в такива случаи Денова ЕООД не носи отговорност за претърпени от него преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи.

Денова ЕООД не носи отговорност за вреди от всякакво естество причинени от форсмажоррни обстоятелства, а именно: причинени от непреодолима сила, случайно събитие, войни, пожари, бедствия, епидимиологична обстановка и изобщо от обстоятелства, които са извън контрола на Денова ЕООД и не могат да бъдат предвидени или предотвратени. За избягване на съмнение, страните приемат и се съгласяват, че такива непредвидени обстоятелства, но не само, са прекъсване на електрозахранването, проблеми в глобалната (Интернет) мрежа, както и неправомерни действия на трети лица, причинили пряко или косвено прекъсване на достъпа на клиента до клиентския домейн.

Когато Денова ЕООД не може да осигури ползването на Услугата поради непреодолима сила, в подходящ срок и доколкото това е възможно, по реда на т. 25.9 уведомява клиентите в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договорите за предоставяне на Услугата.

23.4. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и се съгласява, че Денова ЕООД има право да спре достъпа до клиентски домейн или по друг начин да предприеме действия, които да възпрепятстват, да ограничат или да затруднят ползването на Услугата, при наличие на някое от следните условия:

 • действията са необходими за предотвратяване или отстраняване на вредни за качеството на Услугата последици от неблагоприятни събития, включително касаещи сигурността на достъпа на клиенти до клиентските домейни, работата с ERP Construct или клиентски бази данни;
 • действията са необходими за отстраняване на грешки в ERP Construct;
 • действията са необходими за проверка и въвеждане на нови функционалности или оптимизиране на съществуващите в ERP Construct;
 • действията са необходими за проверка, техническа поддръжка, подобяване или оптимизиране на софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от Денова ЕООД (профилактика, която може да бъде с планиран или инцидентен характер).

Клиентът се съгласява, че в горепосочените случаи Денова ЕООД не носи отговорност за претърпени имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, причинени от невъзможността, ограниченията или влошеното качество на предоставяната Услуга, при условие, че Денова ЕООД е положил разумни усилия да ограничи периода, през който ползването на Услугата е невъзможно или затруднено. В такива случаи, Денова ЕООД предварително уведомява клиентите за предстоящото временно прекъсване на достъпа или евентуалните други затруднения при ползване на Услугата по реда на т. 25.9. Когато действията на Денова ЕООД ще засегнат отделни клиенти, уведомлението се извършва съответно по реда на т. 25.1.b.

23.5. Денова ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди от всякакво естество, причинени, във връзка с използването или невъзможността да се изполва ERP Construct или да се осъществи достъп до клиентския домейн.

Денова ЕООД не носи отговорност в случаите, когато клиентът не може да използва в максимална степен капацитета на предоставяната Услуга по причини, зависещи от ползваното от клиента оборудване. Денова ЕООД няма задължение да съдейства на клиента за оптимизиране на неговите софтуерни или хардуерни системи при работа и свързаност с Услугата.

23.6. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен, че Денова ЕООД не е длъжен да преглежда, нито ERP Construct съдържа каквито и да е функционалности за автоматичен преглед на данните и материалите от всякакво естество, които клиентът въвежда, обработва и съхранява чрез ERP Construct, от гледна точка на законосъобразността на ползването, основание, пълнота, достоверност или целите, за които се обработват.

Въпреки горното, по своя инициатива или при сигнал от трето лице, Денова ЕООД има право да извърши проверка и да спре достъпа до клиентски домейн, да ограничи ползването на Услугата или достъпа до отделни категории данни, когато обработването на данните е в нарушение на тези Общи условия, императивни норми на действащото законодателство, добрите нрави или накърнява права и законни интереси на трети лица. В тези случаи Денова ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, настъпили вследствие спирането, прекратяването или ограничаването на достъпа.

Отговорността за законосъобразността, верността, пълнотата и съответствието с целите на отношенията, за които се въвеждат, обработват или съхраняват данни и материали чрез ERP Construct, е на клиента.

Денова ЕООД не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за възникването, изпълнението и прекратяването на отношенията между клиента и трети лица, включително за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на такива отношения, когато по какъвто и да е начин ползването на Услугата е свързано с такива отношения. По-специално, без да се ограничава, това правило се отнася до отношения свързани с обработвани от клиента чрез ERP Construct лични данни

23.7. Клиентът е длъжен да обезщети Денова ЕООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително, но не само, за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на административнонаказателни производства, предявени срещу Денова ЕООД искове или платени обезщетения на трети лица причинени при ползване на Услугата, в нарушение на тези Общи условия или императивни норми на действащото законодателство. Клиентът е длъжен да обезщети Денова ЕООД и за вредите, причинени от действия на потребители, на които клиентът е предоставил средства и условия за достъп до клиентския домейн.

23.8. Клиентът се задължава да обезщети Денова ЕООД за всички вреди, причинени при ползване на клиентския домейн и ERP Construct от трети лица, на които клиентът (или потребители, действащи от негово име), в нарушение на настоящите Общи условия е предоставил идентификационни средства (потребителско име и парола) или е осигурил по друг начин условия за достъп до ERP Construct.

24. Прекратяване на договора

24.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • по взаимно съгласие между страните;
 • при изменения и допълнения на Общите условия от Денова ЕООД, с които клиентът не е съгласен и не желае да приеме;
 • при неплащане на дължимата от клиента цена за абонаментен период и изтичане на предвидените в Общите условия срокове, в които достъпът до клиентския домейн е спрян;

24.2. Прекратяването на договора за Услугата не освобождава клиента от задължения за плащане на цената на ползваната Услуга възникнали преди датата, на която достъпът до клиентския му домейн е бил спрян.

24.3. Денова ЕООД може да заяви, че разваля договора без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, когато установи, че клиентът с действията си във връзка с предоставяната Услуга е нарушил предвидените в тези Общи условия правила за поверителност или интелектуална собственост, забрана в приложимото законодателство или общоприети нравствени норми.

24.4. Освен в случаите и при условията по т. 24.5, след прекратяване или разваляне на договора за предоставяне на Услугата, Денова ЕООД не съхранява данни, които клиентът е въвел и обработва чрез ERP Construct и които се намират на сървър/и на Денова ЕООД, като незабавно ги унищожава по начин, който не позволява възстановяването им.

Денова ЕООД не се задължава и не носи каквато и да е отговорност за съхраняване на данните, които клиентът е въвел чрез ERP Construct, след прекратяване или разваляне на договора за Услугата, независимо от основанието за прекратяване или разваляне на договора.

24.5. Когато договорът е развален, поради неизпълнение от страна на клиента Денова ЕООД съхранява информацията, която клиентът е въвел чрез ERP Construct и която се намира на сървър/и на Денова ЕООД към датата на развалянето, шестдесет дни след датата на развалянето на договора. След изтичане на този срок Денова ЕООД може да унищожи данните по начин, който не позволява възстановяването им.

В рамките на посочения шестдесетдневен срок, при условие, че клиентът е изпълнил всички свои задължения за плащане по договора, Денова ЕООД предоставя на клиента достъп до клиентския му домейн, за да може клиентът да свали данните, които е въвел чрез ERP Construct и които се намират на сървър/и на Денова ЕООД към датата на развалянето на договора.

Такъв достъп се осигурява по изрично искане от клиента и само за един работен ден, който се уговаря между страните.

Клиентът може да свали данните, при условията на т. 22.10.

Правилото по тази т. 24.5 не се прилага относно информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, чието притежание, ползване или разпространение е забранено от действащото законодателство, включително файлове или отделни фрагменти на файлове в нарушение на чужди авторски права или други права, свързани с интелектуална собственост. Такива данни, материали, документи или съобщения по собствена преценка Денова ЕООД може да заличи незабавно без да дължи каквото и да е обезщетение за това.

24.6. В случай на прекратяване или разваляне на договора за Услугата, доколкото това е допустимо съобразно императивните норми на приложимото законодателство, Денова ЕООД не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, причинени или във връзка с прекратяване или разваляне на договора за Услугата. Денова ЕООД не носи отговорност за вреди от всякакво естество, включително пропуснати ползи, причинени от:

 • прекратения достъп до клиентския домейн;
 • прекратяване на ползването на ERP Construct;
 • невъзможността на клиента да осъществи достъп и да ползва данните, които е въвел чрез ERP Construct и се намират на сървър/и на Денова ЕООД;
 • унищожаване на данните по реда на т.24.4 или т. 24.5, включително когато е получил искане за предаване или осигуряване на достъп до данните, но клиентът не е изпълнил задълженията си за плащане по договора.

25. Комуникация между Денова ЕООД и клиент

25.1. Кореспонденцията между страните във връзка с изпълнението, прекратяването или развалянето на договора за предоставяне на Услугата се извършва в писмена електронна форма - по електронна поща (e-mail), при спазване на следните условия:

 • изявленията на клиента са изходящи от e-mail адреса, посочен в клиентския му профил и са адресирани до следния e-mail адрес info@construct.bg на Денова ЕООД;
 • изявленията на Денова ЕООД са изходящи от следния e-mail адрес info@construct.bg и са адресирани до на e-mail адреса, посочен в клиентския профил;
 • изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

25.2. Страните декларират, че изявленията, изходящи или входящи от/в e-mail адресите, посочени в предходната точка са направени/получени от лице, което представлява страната по договора и има право да ги направи/получи от името на съответната страна.

25.3. Изявленията по реда на предходната точка ще се считат за изпратени и получени съобразно правилата на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За целите на тези Общи условия ще се счита, че адресатът е узнал за съдържанието на изявленито най-късно в първия работен ден, следващ деня на получаването му.

25.4. Страните се съгласяват, че получаването на съобщението, съдържащо съответното изявление, уведомление или друг електронен документ не е необходимо да бъде изрично потвърдено.

25.5. Всички съобщения изпратени от e-mail адресите, както са посочени/определени в т.25.1 ще се считат за изпратени от името съответната страна.

25.6. Страните се съгласяват, че ако някоя от тях не поддържа валиден e-mail адрес или не е актуализирала своя e-mail адрес (а за Денова ЕООД и ако такъв няма посочен на Уебсайта), то изявлението, уведомлението или друг електронен документ, във връзка с договора за предоставяне на Услугата, ще се считат за получени от неизправната страна в деня на изпращането им от другата страна.

25.7. Всяка от страните, когато прецени за необходимо, може да отправи съобщение до насрещната страна с писмо с обратна разписка. Това правило не е задължително включително при условията по предходната точка 25.6.

25.8. За дата на получаване на съобщението ще се счита датата, на която е получено съобщението за потвърждаване.

25.9. Клиентът се съгласява, че общи уведомления или указания за работа с ERP Construct, адресирани до всички или до група от клиенти, могат да бъдат публикувани от Денова ЕООД по подходящ начин и на Уебсайта. В този случай за дата на получаване на уведомлението или указанието от клиента ще се счита датата на публикуването му на Уебсайта.

26. Условия и ред за изменение на Общите условия

26.1. Тези Общи условия, включително конфигурациите на Услугата и ценовите им планове, както и други документи с правно обвързващ характер, към които Общите условия препращат, като Политиката за поверителност и Споразумението за обработване на данни могат да бъдат едностранно изменяни от Денова ЕООД.

26.2. Измененията се публикуват на Уебсайта, а когато представляват изменения или допълнения на конфигурации на Услугата или ценови планове, които се отнасят до клиенти, с които вече са установени отношения по повод на Услугата, Денова ЕООД изпраща и уведомление до съответните клиенти по реда на т. 25.1.b.

26.3. Измененията влизат в сила незабавно след датата на публикуването им на Уебсайта, независимо дали се отнасят до лица, които ползват единствено публичното съдържание на Уебсайта или до клиенти.

26.4. В едноседмичен срок след датата, на която по реда на т. 26.2 са публикувани измененията или е изпратено уведомлението, всеки клиент, който не е съгласен с промените, може да изрично да заяви, че ги отхвърля. Такова изявление ще се счита за изявление на клиента, че занапред не желае да ползва Услугата и за прекратяване на договора за предоставяне на Услугата. В такъв случай договорът за предоставяне на Услугата ще се прекрати в края на абонаментния период, в който е отправено заявлението. След изтичане на този абонаментен период (прекратяване на договора) Денова ЕООД може незабавно да заличи клиентския домейн и да унищожи данните, които клиентът е въвел и обработвал чрез ERP Construct.

26.5. За периода от датата на влизане в сила на измененията на Общите условия до прекратяване на договора за Услугата клиентът дължи съответното възнаграждение за ползване на Услугата, каквото дължи до датата на влизане в сила на измененията на Общите условия.

26.6. Клиент, който в едноседмичния срок по т. 26.4 не заяви изрично, че отхвърля промените се счита, че се е запознал с тях и ги приема безусловно.

26.7. По реда на този раздел не могат да бъдат изменени изрично уговорени между клиент и Денова ЕООД условия за предоставяне на Услугата, които са различни от тези Общи условия или от публикуваните конфигурации на Услугата, или ценови планове.

IV. ДРУГИ

27. Недействителност

27.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, то това няма да влече недействителност на сключен договор за предоставяне на Услугата или негови части, или на други клаузи на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

28. Решаване на спорове. Приложимо право

28.1. Всички спорове между Денова ЕООД и клиентите относно сключването, изпълнението, прекратяването или развалянето на договор за предоставяне на Услугата, или между Денова ЕООД и лице, ползващо публичното съдържание на Уебсайта ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните в дух на взаимно разбирателство. Ако страните не успеят доброволно да уредят взаимоотношенията си, спорът ще бъде отнасян за решаване до компетентният български съд като страните определят местна подсъдност в седалището на Денова ЕООД.

28.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.