Системата CONSTRUCT от клас ERP представлява интегрирана софтуерна информационна система, чрез която можете да планирате и направлявате своите ресурси и процеси. Тя включва функционалности, като:
 • - бюджетиране на проект
 • - офериране
 • - актуване
 • - изготвяне на анализни цени
 • - изготвяне на линейни графици
 • - фактуриране
 • - управление на доставки и складови наличности
 • - управление на авто и машинен парк и др.
 • - управление на механизацие и др.
 • ERP Construct поддържа и актуализира база данни със средни цени на строителни материали и механизация за страната. Самата ERP система обхваща всички отдели и звена на организацията, включително и процесите, които протичат в нея. Основна съставна част на ERP системата е обща база от данни за всички процеси в компанията. Чрез автоматизация и стандартизиране на вътрешните бизнес процеси, ERP системата намалява себестойността на продуктите и услугите, автоматизират паричните и материалните потоци, елиминират повторното въвеждане на данни и подобряват точността на информацията.
  ERP CONSTRUCT се състои от различни модули, разработени и постоянно надграждани съобразно специфичните изисквания на малки, средни и стартиращи строителни компании. Всеки модул е фокусиран върху специфичен процес.
  МОДУЛИ
  офериране
  Модул "Офериране" разполага с над 3300 операции с autocomplete функция за улеснено и бързо издаване на КСС. Опцията за екипно въвеждане в реално време дава възможност за групиране на операциите по части. В модула са включени опции, като статус, изпращане към възложител, изпращане към лица за контакт към възложителя, преследяване на редакции по оферти по време и служители, хронология на изпратени към възложител, експорт в PDF и др.
  анализни цени
  Модул "Анализни цени" разполага с над 3300 анализа по всички части, включващи шифър по СЕК, код по НКПД, норма време труд, норма време механизация, механизация и разходна норма. Към модула е включен база данни с редовно актуализиращи се средни цени на материали, суровини, лека и тежка механизация за страната, улесняващ създаването на вътрешнофирмени анализи.
  линейни графици
  Изключително опростеният интерфейс дава възможност за бързо и лесно създаване на ленеен график. Включено е извличане на СМР, както от обща първоначална база данни, така и от добавени вътрешнофирмени такива. Възможност за екипно въвеждане на позиции, проследяване и анализиране по създател, редактор и време на въвеждане/редакция.
  управление на обекти
  Пълна информация за обектите в реално време, даваща възможност за проследяване на издадени/изпълнени доставки, вложени материали, използване на механизация, човешки ресурс, издадени актове обр.19, срокове, издадени фактури, направени разходи и др.
  актуване
  Възможност за установяване и остойностяване на извършени СМР по КСС по звена, служители, бригади и подизпълнители. Проследяване на неизпълнени или надвишаващи количества по отделни СМР. Автоматично генериране на Акт образец 19 с опция за изпращане към възложител и/или упълномощени свързани лица.
  управление на договори
  База данни със сключените договори. Класифициране, като възложител и изпълнител. Лесно проследяване и напомняне на изтичащи договори.
  фактуриране
  Издаване и изпращане на проформа и данъчни фактури в реално реме. Филтриране и проследяване по статус. Автоматично уведомяване на страните за просрочени фактури.
  справки
  Справки в табличен и графичен вид на разходи по категории, приход-разход по периоди, приход-разход по обект, вложени материали по обекти, механизация по обекти, присъствени и неприсъствени дни , история на изпратени оферти, история на изпратени фактури, история на изпратени заявки и др.
  управление на авто и машинен парк
  База данни на авто и машинен парк. Проследяване в реално време на наличност, местоположение, отговорник и др. Автоматично следене и информиране за изтичащи ГТП, ГО, разрешителни, лицензи, гаранции и др.
  управление на служебни аванси
  Управление на получени служебни аванси. Проследяване и отчетност в реално време.
  средни цени на материали и механизация
  База данни с над 6000 средни цени на материали и над 300 средни цени на механизация в страната. Постоянна актуализация на цените.
  заявки и доставки
  База данни на доставчици и направени заявки. Присвояване на заявки към обект за проследяване на вложени материали по обекти..
  план Base

  • управление на възложители
  • управление на обекти
  • офериране и актуване
  • линейни графици
  • анализни цени по СЕК
  • вътрешнофирмени анализни цени
  • бюджетиране на проект
  • управление на договори
  • заявки и доставки
  • управление на складова мрежа
  • справки
  • автопарк
  • машинен парк
  • средни цени на материали
  • средни цени на механизация
  • управление на служебни аванси
  • управление на машиносмени
  • присъствена форма
  • потребителска активност
  • back up

  39,99 лв. / месец без ДДС
  план Smart

  • управление на възложители
  • управление на обекти
  • офериране и актуване
  • линейни графици
  • анализни цени по СЕК
  • вътрешнофирмени анализни цени
  • бюджетиране на проект
  • управление на договори
  • заявки и доставки
  • управление на складова мрежа
  • справки
  • автопарк
  • машинен парк
  • средни цени на материали
  • средни цени на механизация
  • управление на служебни аванси
  • управление на машиносмени
  • присъствена форма
  • потребителска активност
  • back up

  59,99 лв. / месец без ДДС
  план Premium

  • управление на възложители
  • управление на обекти
  • офериране и актуване
  • линейни графици
  • анализни цени по СЕК
  • вътрешнофирмени анализни цени
  • бюджетиране на проект
  • управление на договори
  • заявки и доставки
  • управление на складова мрежа
  • справки
  • автопарк
  • машинен парк
  • средни цени на материали
  • средни цени на механизация
  • управление на служебни аванси
  • управление на машиносмени
  • присъствена форма
  • потребителска активност
  • back up

  79,99 лв. / месец без ДДС
  ПОСЛЕДНИ 35 КЛИЕНТСКИ ДОМЕЙНИ
  popanastasov
  4smart
  cerb
  elsmart
  getovtrade
  esteti
  skybuild
  archined
  vhv
  izopesht.png
  nivela
  kendk
  proparket
  mineral
  denova
  cgroup
  d1
  lemuel
  rabar
  spart
  pergo
  royal
  markal
  dinat
  home2u
  vsk
  artstroy
  deeko
  climakg
  trans
  proektstroy
  bld
  neopet
  densol
  kubarstroy
  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  Демо версията можете да достъпите след регистрация. В рамките на няколко часа ще Ви бъде създаден клиенски домейн и ще получите приветстващ имейл. Демо версията ще бъде активна 30 календарни дни, считано от регистрацията на клиенския домейн.
  Демо версията включва всички функционалности на потребителски план Premium описан в секция "Планове". По време на пробния период (30 календарни дни), демо версията няма да получва ъпдейти на:
  • средни цени на материали за страната
  • средни цени на механизация за страната
  • анализни цени
  Преминаване от демо версия към потребитеслки план става само с избор на такъв. Избора на потребителски план може да направите в секция "Клиенски данни" от личния си профил
  ERP Construct НЕ Е инсталационен софтуер, а web базирана система. Може да бъде достъпена от всяка точка на света от устройство с интернет връзка и web браузър.
  Няма ограничение в броя на потребителите (служители).
  Да. Може да бъдат създадени групи с различни права за действия, както и на всеки служител да бъде забранен/разрешен достъп до определен модул или функция.
  3 (три) календарни дни преди изтичането на тестовия период ще получите напомнящ имейл. Ако през тово време на предприемете действие към избор на потребителски план, то данните ще бъдат изтрити на 30-тия календарен ден и клиенския домейн ще бъде наличен за други потребители.
  +359 896 700616
  support@construct.bg

  име и фамилия
  имейл
  телефон
  тема / относно
  съобщение