ERP CONSTRUCT - web базирана система за управление на процесите в строителството

Системата CONSTRUCT от клас ERP представлява интегрирана софтуерна информационна система, чрез която можете да планирате и направлявате своите ресурси и процеси. Тя включва функционалности, като офериране, актуване, изготвяне на анализни цени, изготвяне на линейни графици, фактуриране, управление на доставки, управление на авто и машинен парк, управление на документооборот, управление на процедури по ЗОП и други. ERP Construct поддържа и актуализира база данни със средни цени на строителни материали и механизация за страна. Самата ERP система обхваща всички отдели и звена на организацията, включително и процесите, които протичат в нея. Основна съставна част на ERP системата е обща база от данни за всички процеси в компанията. Чрез автоматизация и стандартизиране на вътрешните бизнес процеси, ERP системата намалява себестойността на продуктите и услугите, автоматизират паричните и материалните потоци, елиминират повторното въвеждане на данни и подобряват точността на информацията.
ERP CONSTRUCT се състои от различни модули, разработени съобразно специфичните изисквания на малки, средни и стартиращи строителни компании. Всеки модул е фокусиран върху специфичен процес.
тествай демо версията

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

 • планиране и бюджетиране
 • централизиране на данните и управлението
 • подобряване на отчетността
 • оптимизация на процесите
 • проследимост на операциите
 • организация на документооборота
 • по-добър контрол върху разходите
 • цялостна „видимост“ и контрол
 • подобряване на продуктивността

ERP CONSTRUCT

МОДУЛИ

ОФЕРИРАНЕ

База данни с над 3000 операции с Autocomplete функция. Създаване, изпращане и база данни с издадените оферти. Статус на офертите в реално време и нотификация за приемане и отказ. Конвертиране на КСС в Акт образец 19, Сметка 22 и др.

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

База данни с над 3000 анализни цени по всички части,включващи код по НКПД, норма време труд, норма време механизация, разходна норна. Възможност за добавяне на вътрешнофирмени анализи.

ЛИНЕЙНИ ГРАФИЦИ

База данни с над 3000 операции с Autocomplete функция. Автоматично внасяне на код по СЕК, мярка и изчисление на трудоемкост. Експорт на графика в Excell

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ

Пълна информация за обектите. Присвояване на всички действия към даден обект за бърз преглед. Анализ в реално време.

АКТУВАНЕ

Създаване, изпращане и база данни с издадените оферти. Статус на офертите в реално време и нотификация за приемане и отказ. Конвертиране на КСС в Акт образец 19, Сметка 22 и др.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

База данни с ОП. Архив на входяща и подадена документация, протоколо, решения и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

База данни със сключените договори. Класифициране, като възложител и изпълнител. Лесно проследяване и напомняне на изтичащи договори.

ЗАЯВКИ И ДОСТАВКИ

База данни на доставчици и направени заявки. Присвояване на заявки към обект за проследяване на вложени материали по обекти.

ФАКТУРИРАНЕ

Издаване и изпращане на проформа и данъчни фактури в реално реме. Филтриране и проследяване по статус. Автоматично уведомяване на страните за просрочени фактури.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ

Достъп в реално време на генерирани приходи и разходи. Групиране по обекти, дата, служители, тип, вид и др.

СПРАВКИ

Справки в табличен и графичен вид по тип разход, обект, приход-разход по периоди, приход-разход по обект, вложени материали, баланси, наличност каса и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

База данни на трудови договори, споразумения, заповеди и др. на служителите. Упраление на правата им на достъп до модулите и функциите в системата.

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТО И МАШИНЕН ПАРК

База данни на авто и машинен парк. Проследяване в реално време на наличност, местоположение, отговорник и др. Автоматично следене и информиране за изтичащи ГТП, ГО, разрешителни, лицензи, гаранции и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

База данни на документооборота. Структуриране по обект, вид и др. Лесно достъпване, обработка и изпращане.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ АВАНСИ

Управление на получени служебни аванси. Проследяване и отчетност в реално време.

ЦЕНИ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

База данни с над 6000 средни цени на материали и над 300 средни цени на механизация в страната. Постоянна актуализация на цените.

план Demo

 • управление на възложители
 • офериране и актуване
 • линейни графици
 • анализни цени
 • процедури по ЗОП
 • управление на обекти
 • управление на договори
 • заявки и доставки
 • справки
 • управление на служители
 • управление на парк
 • документооборот
 • средни цени материали
 • средни цени механизация
 • управление на служебни аванси
 • управление на машиносмени
 • присъствена форма
0,00 лв. / месец
тествай

план Base

 • управление на възложители
 • офериране и актуване
 • линейни графици
 • анализни цени
 • процедури по ЗОП
 • управление на обекти
 • управление на договори
 • заявки и доставки
 • справки
 • управление на служители
 • управление на парк
 • документооборот
 • средни цени материали
 • средни цени механизация
 • управление на служебни аванси
 • управление на машиносмени
 • присъствена форма
39,99 лв. / месец

план Smart

 • управление на възложители
 • офериране и актуване
 • линейни графици
 • анализни цени
 • процедури по ЗОП
 • управление на обекти
 • управление на договори
 • заявки и доставки
 • справки
 • управление на служители
 • управление на парк
 • документооборот
 • средни цени материали
 • средни цени механизация
 • управление на служебни аванси
 • управление на машиносмени
 • присъствена форма
59,99 лв. / месец

план Premium

 • управление на възложители
 • офериране и актуване
 • линейни графици
 • анализни цени
 • процедури по ЗОП
 • управление на обекти
 • управление на договори
 • заявки и доставки
 • справки
 • управление на служители
 • управление на парк
 • документооборот
 • средни цени материали
 • средни цени механизация
 • управление на служебни аванси
 • управление на машиносмени
 • присъствена форма
79,99 лв. / месец

ERP CONSTRUCT по модела SaaS

ERP системата CONSTRUCT се предалга по модела SaaS (софтуер като услуга), при който кода и асоциираните данни се съхраняват централно (Cloud) и се достъпват чрез уеб браузър. При така предлагания модел клиентът получава достъп до своите бизнес данни в реално време при пълна мобилност. Това дава възможност множество потребители от различни отдалечени точки (офиси) да работят едновременно в системата и същевременно да обменят информация помежду си. SaaS модела позволява използването на система на абонаментен принцип (месечен наем). Модела извежда сигурността на фирмената информация на много по-високо ниво. Липсата на локални данни предоставя много по-високо ниво на сигурност и защита от неоторизиран достъп.

Предимства:

 • без инсталация и разходи по подръжка
 • сигурност на данните
 • ежедневен back up
 • надежден достъп
 • автоматизирани ъпгрейти и ъпдейти
CONSTRUCT BG CONSTRUCT BG